q
Siteme hoş geldiniz.
 

Fizyonomi

Fizyonomi, bir kişinin karakterini veya kişiliğini dış görünüşünden, özellikle de yüzünden değerlendirme uygulamasıdır. Genellikle yüz okuma olarak bilinir. Özellikle insan yüzünde görünen özellikleri tanımlayıp soyut kavramları açıklamak olarak da özetlenebilir. Fizyonomi, cinsiyet, sınıf olgusu ve ait olunan ırk çevresinde gelişen bir beden biliminin geçerli durumda olduğunu savunmaktadır. Bu alanı bir bilim dalı olarak görmekten çok Richard Leppert gibi bir sanat uğraşı olarak görenler de vardır.

İlk fizyonomik incelemeler Yunan filozof Aristoteles’den kalmıştır. Benzerlik yönüyle ilişki kurmaya dayanan bu çalışmalar yüz çizgilerinin belirli bir hayvana benzemesi ile birey ve hayvan arasında orantılı uyumluluk kurma düşüncesine dayanır. Örneğin buldog türü köpekler gibi güçlü çene yapısına sahip olan insanların güçlü ve oldukça dirençli oldukları ileri sürülmüştür. Bunun dışında bireyin beden yapısı da Hipokrat’dan günümüze fizyonomik çalışmalarda incelenerek farklı beden tiplerinin ruhsal özelliklerle olan uyumu irdelenmiştir. Bu irdelemeleri gerçekleştirenlerin başında Alman psikiyatr Ernst Kretschmer ve Amerikalı William Herbert Sheldon gelmektedir.[

İslam dünyasında fizyonomi, ilm-i kıyafet, ilm-i firaset, ilm-i ehadis gibi isimler altında incelenmiş bulunmaktadır. Bu gibi ilimlere, Allah’ın kelam sıfatının tecellisi olan Kur’an, kudret sıfatının tecellisi olan kainat ve kainatın küçük bir numunesi olan insan açısından bakılabilir. İnsan tıpkı Kur’an ve  kainat gibi Allah Teala’nın bir kitabıdır. Kur’an, Allah’ın kelam sıfatının, kainat ve insan ise kudret sıfatının tecellisi olan kitaplardır. Kur’an ayetlerinin anlamları olduğu gibi kainat ve insan kitaplarının da zengin anlamları vardır. Fizyonomi, ilm-i firaset, ilm-i kıyafet gibi ilimler insan kitabını okumayı öğreten ilimlerdir.

İbn Sina, Fahreddin Razi, Muhyiddin Arabi, Hamdullah Hamdi, İmam Şafii, İmam Muhammed, İbrahim Hakkı Erzurumi gibi birçok ilim adamı fizyonomi hakkında eserler yazmışlardır.

Muhyiddin İbn Arabi’nin Tedbirat-ı İlahiyye isimli eserinin sekizinci babı ve Fütuhat-ı Mekkiye adlı eserinin 148. bölümü firaset ilmi (fizyonomi) ile ilgilidir. Firaset ilmini hikemî firaset ve şer’î firaset olarak ikiye ayıran İbn Arabi, eserine firaset ilminin dine uygun olduğunu gösteren ayet ve hadislerle başlamaktadır.

Hikemî firaseti insanın beden yapısıyla, şer’î firaseti ise ruh yapısı ile ilgili olarak açıkladıktan sonra, ikisi arasındaki farklar üzerinde durmaktadır. Bu açıklamalar teorik olmaktan çok uygulamaya dayalıdır. İbn Arabi kendi tecrübelerine dayanarak bu bilgileri vermektedir.

Bu eğitim kimler faydalı olabilir;
• Emniyet Personelleri
• Kurumların İnsan Kaynakları Departmanları
• Satış Departmanında Çalışanlar
• Terapistler
• Yaşam Koçları
• Akademik Personeller
• İşi İletişim Olanlar